Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

 

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

 

Příslušná osoba: Jiří Klamert
Telefon: +420 606 063 961
E-mail: klamert@hanys.cz

Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.


Možnosti podání oznámení

V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.


1. Písemně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese https://www.nntb.cz/c/p9hdqqim. Oznámení lze sledovat na https://www.nntb.cz/c/p9hdqqim v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.


2. Ústně

Na telefonním čísle +420 606 063 961.


3. Osobně

Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na níže uvedeném kontaktu. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol. Místo osobního podání: Počernická 425, Radonice.

 

Co je považováno za oznámení dle Zákona?
Pokud upozorníte na jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).


Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.


Externí oznamovací kanál

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.


Vyloučení

Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která nevykonává pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tj. společnost Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. přijímá oznámení pouze od zaměstnanců (na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), dobrovolníků, praktikantů a stážistů.

OTEVŘELI JSME NOVÉ POBOČKY